Skip to main content

Etički kodeks

Uvod

Ovim kodeksom utvrđuje se skup vrednosti i principa kojih se u svom radu i ostvarivanju ciljeva kojih se pridržava Savez udruženja Cirkuliranje iz Vršca.

OSNOVNE POSTAVKE

Društvena promena i neprofitnost

Verujemo da je društvena promena osnova našeg rada. Ideje kojima se vodimo nisu usmerene na ličnu korist, ved na dobrobit vede grupe ljudi i društva u celini.

Poštovanje ljudskih prava

Verujemo da svi građani i građanke imaju ista ljudska prava. Podržavamo primenu relevantnih međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, a posebno Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Verujemo da društvo treba da teži da obezbedi ravnopravne mogudnosti za sve bez obzira na pol, rasnu, etničku i religioznu pripadnost, socijalno poreklo i društveni status, obrazovanje, starost, fizičke i psihičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu ličnu osobinu.

Aktivizam

Verujemo da svako ima ličnu odgovornost prema društvu, koja se odražava kroz aktivno zalaganje za vrednosti koje poštujemo i delovanje za društvenu promenu koju želimo da postignemo.

Odgovornost

Kao nevladine i neprofitne organizacije odgovorni smo za svoj rad i rezultate javnosti, našim korisnicima i partnerima, zajednicama u kojima radimo.

ETIČKI PRINCIPI

Etički kodeks se zasniva na sledećim principima:

  1. zakonitost u radu;
  2. nezavisnost u radu;
  3. objektivnost;
  4. savesnost;
  5. poštenje;
  6. uvažavanje tuđeg mišljenja;
  7. individualna odgovornost.

Sva lica na koja se odnosi ovaj kodeks dužna su da se u svom radu pridržavaju zakona, da poštuju pravo svih učesnika u postupku na jednakost pred zakonom, te da postupaju bez naklonosti ili predrasuda prema učesnicima u postupku i bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Sva lica na koja se odnosi ovaj kodeks dužna su da se u postupku odobravanja udžbenika ponašaju na način kojim se učvršćuje poverenje javnosti i učesnika u postupku u njihovu savesnost i poštenje i da se uzdrže od ponašanja koje bi moglo da dovedu u sumnju njihovu objektivnost.

Sva lica na koja se odnosi ovaj kodeks dužna su da se jedni prema drugima, prema zaposlenima u organima i službama u kojima se odvija postupak odobravanja udžbenika, kao i prema svim učesnicima u postupku ophode pristojno, korektno i s poštovanjem, te da uvažavaju i uzmu u obzir i mišljenje drugih.

Sankcije za kršenja odredaba ovog kodeksa ne isključuju individualnu odgovornost lica na koja se ovaj kodeks odnosi utvrđenu zakonom i na zakonu zasnovanim aktima.

PRINCIPI RADA

Primenjujemo vrednosti u praksi

Ideje o društvenoj promeni za koje se zalažemo odražavaju se u praksi kroz način na koji radimo da bismo ostvarili svoje ciljeve, kroz strukturu organizacija, procedure i pravila rada, odnos prema osobama koje angažujemo i zapošljavamo, volonterima, građanima, partnerima i promovisanje u javnosti. Istinito prikazujemo informacije vezane za naš rad, aktivnosti i rezultate.

Nezavisni smo

Nezavisni smo u odlučivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, aktivnosti i programa.
Ne prihvatamo obaveze prema bilo kom pojedincu, organizaciji, instituciji ili političkoj partiji ukoliko one mogu uticati na nezavisnost u donošenju odluka.
Uspostavljamo procedure i pravila za rad koje sprečavaju donošenje odluka koje nisu u skladu sa našim vrednostima ili ne doprinose društvenoj promeni koju želimo da postignemo.

Poštujemo zakon

Odgovorni smo vladavini zakona u državi u kojoj radimo kroz poštovanje zakona, propisa i međunarodnih ugovora koji se primenjuju u Srbiji. Ukoliko se ne slažemo za zakonima, ne kršimo ih, ved aktivno delujemo da ih promenimo.

Obezbeđujemo najviši kvalitet upravljanja

Posvedeni smo stalnom unapređivanju dobrih praksi u upravljanju našim radom.
Smatramo da nezavisna i volonterska tela, poput Upravnih i Nadzornih odbora imaju važnu ulogu u odlučivanju i nadgledanju naših aktivnosti, rada i rezultata.
Za članove/ce Odbora biramo kompetentne, odgovorne i nezavisne osobe.

Imamo jasne politike konflikta interesa

Svesni smo da svako od nas može, u okviru svakodnevnog posla, dodi u situacije u kojima se sukobljavaju različiti interesi.

Ulažemo napore i uspostavljamo procedure da sve postojede i potencijalne sukobe interesa na vreme prepoznamo i sprečimo, odnosno korigujemo tako da ni u jednoj situaciji ne nanesu štetu organizaciji, našim korisnicima, partnerima i saradnicima.

Naš rad je javan

Smatramo da smo za naš rad odgovorni građanima i građankama Srbije. Zato sve aspekte našeg rada činimo dostupnim javnosti — bilo da je reč o aktivnostima, rezultatima ili finansijskim sredstvima.

Profesionalni smo u obavljanju aktivnosti

Posvećeni smo stalnom unapređivanju kvaliteta našeg rada. Angažujemo kompetentne osobe, ažurni smo, informisani i poštujemo principe dobre komunikacije. Ispunjavamo obedanja i obaveze koje preuzimamo i ne preuzimamo obaveze za koje nismo sigurni da možemo da ih ispunimo.

Principijelni smo u prukupljanju sredstava

Pri prikupljanju sredstava vodimo računa o ciljevima, programima i realnim potrebama i kapacitetima organizacije. Zato apliciramo samo za sredstva i aktivnosti koji su u skladu sa našim ciljevima i programima i koje možemo kompetentno i kvalitetno da obavljamo.

Odnos prema sredstvima koja su nam poverena

Odnosimo se odgovorno prema sredstvima koja su nam poverena. Pažljivo upravljamo finansijama i vodimo računa kako o efikasnosti tako i o efektivnosti.

Poštujemo ljude koji rade

Poštujemo prava naših zaposlenih i interna dokumenta, pravila i procedure formiramo tako da su u skladu sa relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima o poštovanju ljudskih prava.

Tretiramo zaposlene i volontere sa poštovanjem i dostojanstvom, vodimo računa o zdravlju i socijalnoj sigurnosti, ulažemo u njihov razvoj i omogudavamo da iskoriste potencijale, trudimo se da adekvatno nagradimo njihov trud.

Cenimo korisnike

Prema ljudima sa kojima radimo odnosimo se profesionalno, ljubazno, pristojno i pošteno, sa poštovanjem i dostojanstvom. Imamo jasnu komunikaciju i otvoreni smo u vezi toga šta možemo i šta ne možemo da uradimo. Uključujemo ih u odluke koje donosimo. Ne pravimo razliku među njima bez obzira na bez obzira na pol, rasnu, etničku i religioznu pripadnost, socijalno poreklo i društveni status, obrazovanje, starost, fizičke i psihičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu ličnu osobinu. Uspostavljamo mehanizme koji omogudavaju korisnicima da izraze kritičko mišljenje o našem radu.

Poštujemo principe dobre saradnje

Sa organizacijama, institucijama i licima sa kojima komuniciramo ili sarađujemo rukovodimo se principima uzajamnog uvažavanja i međusobnog poštovanja i tolerancije.

Ukoliko upudujemo kritike na njihov rad, ne upotrebljavamo uvrede, laži i klevete, a pre izricanja mišljenja prikupimo sve informacije i uverimo se da su tačne.
Posebno vodimo računa o poštovanju ovih principa prilikom komunikacije i saradnje sa drugim organizacijama civilnog društva. Pružamo aktivnu podršku svim inicijativama civilnog društva osim ukoliko su u suprotnosti sa našim vrednostima i principima.